Čo obsahuje štátny rozpočet?

Štátny rozpočet je rozpočet, ktorý obsahuje finančné prostriedky štátu. Od výšky prostriedkov štátneho rozpočtu sa totiž odvíjajú mnohé zákony, ktoré nepriamym spôsobom ovplyvňujú aj podnikateľské aktivity subjektov súkromnej sféry.
Tak ako pri každej organizácii, tak aj štátny rozpočet funguje na podobných princípoch ako rozpočty podnikateľských subjektov. Aj štátny rozpočet tvoria predovšetkým príjmy a výdavky, ktorých rozdiel vyústi buď do prebytku tohto rozpočtu alebo do jeho schodku.
pozitivní růst
Vo veľmi všeobecnej rovine sa preto pokúsime pozrieť na to, čo všetko vlastne tento štátny rozpočet obsahuje:
 

  1. Bilancia príjmov a výdavkov– ide v podstate o rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktorý sa prejavuje prebytkom alebo schodkom.
  2. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie– obsahujú rozdelenie na:

·         daňové príjmy(dane z príjmov, dane z majetku, dane za tovary a služby, dane z medzinárodného obchodu a ďalšie)
·         nedaňové príjmy(príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky, kapitálové príjmy, úroky a ďalšie)
·         granty a transfery

  1. Príjmy podľa organizačnej klasifikácie– tie sú rozdelené podľa konkrétnych štátnych subjektov.
  2. Príjmy podľa zdrojov financovania

Ø  prostriedky štátneho rozpočtu
Ø  prostriedky Európskej únie
mince pod lupou

  1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

o    bežné výdavky (mzdy, platy, poistné, služby, tovary, platby a ďalšie)
o    kapitálové výdavky

  1. Výdavky podľa organizačnej klasifikácie– ide o výdavky na Generálnu prokuratúru SR, Kanceláriu Národnej rady a prezidenta, Kanceláriu Súdnej rady a Ústavného súdu.
  2. Výdavky podľa zdrojov financovania

Ø  výdavky štátneho rozpočtu
Ø  výdavky Európskej únie

  1. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie– táto klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a ich medzinárodné porovnanie.
  2. Štátne finančné aktíva a pasíva– sú vytvorené z hospodárenia z minulých rokov.

More From Author