Európskou úniou sa rozumie zoskupenie štátov, ktorých od februára 2020 je 27 s celkovým počtom  437 miliónov obyvateľov, čiže približne 6 % populácie.
Hlavným cieľom Európskej únie je výrazný hospodársky rast, konkurencieschopná ekonomika a zlepšujúca sa kvalita životného prostredia. Taktiež nové ciele, ako sú napríklad spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra.vlajka európskej únie
Aktivity Európskej únie pokrývajú celý rad oblastí, ako je poľnohospodárstvo, obchodná politika a  menová politika. Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Všetky jej činnosti musia mať svoj právny základ v zmluvách Európskej únie, na ktorých sa dobrovoľne a demokraticky dohodli všetky členské krajiny. Záväzné zmluvy ustanovujú ciele Európskej únie v mnohých oblastiach jej činností.
Jednotný trh je hlavným hospodárskym motorom, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb kapitálu a osôb. Jedným z kľúčových cieľov je ďalšie využívanie potenciálu integrácie, ktorá prinesie výhody všetkým obyvateľom Európy.
Rastúca Európska únia sa aj naďalej snaží o to, aby jej inštitúcie  boli transparentné a fungovali demokraticky. Európsky parlament sa volí občanmi. Získal väčšie právomoci a národné parlamenty, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, intenzívnejšie spolupracujú s európskymi inštitúciami. Európski občania majú čoraz väčšie možnosti účasti na politickom procese.
Členskými štátmi Európskej únie sú Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Jednou z výhod vstupu do Európskej únie je možnosť čerpať finančnú podporu na vyrovnávanie regionálnych rozdielov cez eurofondy.
Európska únia plní dôležitú úlohu aj v oblasti zdravia tým, že podporuje vlády pri dosahovaní spoločných cieľov, združovaní zdrojov a prekonávaní spoločných výziev. Formuluje právne predpisy a normy týkajúce sa zdravotníckych výrobkov a služieb, poskytuje finančné prostriedky na projekty v oblasti zdravia v celej Európskej únii.mena euro
Politika Európskej únie v oblasti zdravia sa zameriava na ochranu a zlepšenie zdravia, pričom zabezpečuje rovnaký prístup k modernej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a koordináciu všetkých závažných zdravotných hrozieb, ktoré sa týkajú viacerých krajín Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz na verejné zdravie, veľkú úlohu tu zohráva prevencia chorôb a reakcia na ne.